ข้อมูลนักเรียน ปี 2559

จำนวนห้องเรียนและนักเรียน ข้อมูล ณ 10 มิถุนายน 2559 จำนวนทั้งสิ้น 1,296 คน (อนุบาล 184 คน ประถม 1,114 คน)

แยกเป็นนักเรียนชาย 668 คน  นักเรียนหญิง 628 คน

ชั้นอนุบาล 1 - 2 มีจำนวนสายชั้นละ 3 ห้อง รวม 6 ห้องเรียน

ชั้นอนุบาล 1 มีทั้งสิ้น 84 คน (ชาย 52 คน หญิง 32 คน) แยกตามห้องได้ดังนี้

 อนุบาล 1/1 = 28 คน

 อนุบาล 1/2 = 27 คน

 อนุบาล 1/3 = 29 คน

ชั้นอนุบาล 2 มีทั้งสิ้น 98 คน (ชาย 55 คน หญิง 43 คน) แยกตามห้องได้ดังนี้

 อนุบาล 2/1 = 33 คน

 อนุบาล 2/2 = 33 คน

 อนุบาล 2/3 = 32 คน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 มีจำนวนสายชั้นละ 5 ห้อง รวม 30 ห้องเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มีทั้งสิ้น 206 คน (ชาย 111 คน หญิง 95 คน) แยกตามห้องได้ดังนี้

 ประถมศึกษาปีที่ 1/1 = 41 คน

 ประถมศึกษาปีที่ 1/2 = 43 คน

 ประถมศึกษาปีที่ 1/3 = 39 คน

 ประถมศึกษาปีที่ 1/4 = 41 คน

 ประถมศึกษาปีที่ 1/5 = 42 คน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 มีทั้งสิ้น 177 คน (ชาย 91 คน หญิง 86 คน) แยกตามห้องได้ดังนี้

 ประถมศึกษาปีที่ 2/1 = 34 คน

 ประถมศึกษาปีที่ 2/2 = 34 คน

 ประถมศึกษาปีที่ 2/3 = 36 คน

 ประถมศึกษาปีที่ 2/4 = 39 คน

 ประถมศึกษาปีที่ 2/5 = 34 คน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีทั้งสิ้น 182 คน (ชาย 87 คน หญิง 95 คน) แยกตามห้องได้ดังนี้

 ประถมศึกษาปีที่ 3/1 = 37 คน

 ประถมศึกษาปีที่ 3/2 = 36 คน

 ประถมศึกษาปีที่ 3/3 = 37 คน

 ประถมศึกษาปีที่ 3/4 = 37 คน

 ประถมศึกษาปีที่ 3/5 = 35 คน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีทั้งสิ้น 175 คน (ชาย 88 คน หญิง 87 คน) แยกตามห้องได้ดังนี้

 ประถมศึกษาปีที่ 4/1 = 34 คน

 ประถมศึกษาปีที่ 4/2 = 36 คน

 ประถมศึกษาปีที่ 4/3 = 35 คน

 ประถมศึกษาปีที่ 4/4 = 35 คน

 ประถมศึกษาปีที่ 4/5 = 35 คน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีทั้งสิ้น 196 คน (ชาย 103 คน หญิง 93 คน) แยกตามห้องได้ดังนี้

 ประถมศึกษาปีที่ 5/1 = 40 คน

 ประถมศึกษาปีที่ 5/2 = 38 คน

 ประถมศึกษาปีที่ 5/3 = 39 คน

 ประถมศึกษาปีที่ 5/4 = 40 คน

 ประถมศึกษาปีที่ 5/5 = 39 คน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีทั้งสิ้น 178 คน (ชาย 81 คน หญิง 97 คน) แยกตามห้องได้ดังนี้

 ประถมศึกษาปีที่ 6/1 = 34 คน

 ประถมศึกษาปีที่ 6/2 = 37 คน

 ประถมศึกษาปีที่ 6/3 = 35 คน

 ประถมศึกษาปีที่ 6/4 = 36 คน

 ประถมศึกษาปีที่ 6/5 = 36 คน