ข้อมูลนักเรียน ปี 2560

จำนวนห้องเรียนและนักเรียน ข้อมูล ณ 10 มิถุนายน 2560 จำนวนทั้งสิ้น 1,340 คน (อนุบาล 169 คน ประถม 1,171 คน)

แยกเป็นนักเรียนชาย 698 คน  นักเรียนหญิง 642 คน

ชั้นอนุบาล 2 มีจำนวน 3 ห้องเรียน อนุบาล 3 มีจำนวน  4 ห้องเรียน รวม 7 ห้องเรียน

ชั้นอนุบาล 2 มีทั้งสิ้น 69 คน (ชาย 39 คน หญิง 30 คน)

ชั้นอนุบาล 3 มีทั้งสิ้น 100 คน (ชาย 56 คน หญิง 44 คน) 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มีจำนวน 6 ห้องเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2-6 มีสายชั้นละ 5 ห้อง รวมทั้งสิน 31 ห้องเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มีทั้งสิ้น 240 คน (ชาย 123 คน หญิง 117 คน) 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 มีทั้งสิ้น 199 คน (ชาย 108 คน หญิง 91 คน)

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีทั้งสิ้น 184 คน (ชาย 99 คน หญิง 85 คน)

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีทั้งสิ้น 179 คน (ชาย 82 คน หญิง 97 คน)

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีทั้งสิ้น 177 คน (ชาย 90 คน หญิง 87 คน)

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีทั้งสิ้น 192 คน (ชาย 101 คน หญิง 91 คน)

 

ติดต่อโรงเรียน

ที่อยู่

โรงเรียนเอี่ยมสุรีย์(อนุบาลเมืองสมุทรปราการ) เลขที่ 599 ม.3 ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280

โทรศัพท์/โทรสาร : 02-7108633

อีเมลล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Facebook/โรงเรียนเอี่ยมสุรีย์(อนุบาลเมืองสมุทรปราการ)

เว็บไซต์ : www.asr.ac.th

ข้อมูลนักเรียน ปี 2559

จำนวนห้องเรียนและนักเรียน ข้อมูล ณ 10 มิถุนายน 2559 จำนวนทั้งสิ้น 1,296 คน (อนุบาล 184 คน ประถม 1,114 คน)

แยกเป็นนักเรียนชาย 668 คน  นักเรียนหญิง 628 คน

ชั้นอนุบาล 1 - 2 มีจำนวนสายชั้นละ 3 ห้อง รวม 6 ห้องเรียน

ชั้นอนุบาล 1 มีทั้งสิ้น 84 คน (ชาย 52 คน หญิง 32 คน) แยกตามห้องได้ดังนี้

 อนุบาล 1/1 = 28 คน

 อนุบาล 1/2 = 27 คน

 อนุบาล 1/3 = 29 คน

ชั้นอนุบาล 2 มีทั้งสิ้น 98 คน (ชาย 55 คน หญิง 43 คน) แยกตามห้องได้ดังนี้

 อนุบาล 2/1 = 33 คน

 อนุบาล 2/2 = 33 คน

 อนุบาล 2/3 = 32 คน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 มีจำนวนสายชั้นละ 5 ห้อง รวม 30 ห้องเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มีทั้งสิ้น 206 คน (ชาย 111 คน หญิง 95 คน) แยกตามห้องได้ดังนี้

 ประถมศึกษาปีที่ 1/1 = 41 คน

 ประถมศึกษาปีที่ 1/2 = 43 คน

 ประถมศึกษาปีที่ 1/3 = 39 คน

 ประถมศึกษาปีที่ 1/4 = 41 คน

 ประถมศึกษาปีที่ 1/5 = 42 คน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 มีทั้งสิ้น 177 คน (ชาย 91 คน หญิง 86 คน) แยกตามห้องได้ดังนี้

 ประถมศึกษาปีที่ 2/1 = 34 คน

 ประถมศึกษาปีที่ 2/2 = 34 คน

 ประถมศึกษาปีที่ 2/3 = 36 คน

 ประถมศึกษาปีที่ 2/4 = 39 คน

 ประถมศึกษาปีที่ 2/5 = 34 คน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีทั้งสิ้น 182 คน (ชาย 87 คน หญิง 95 คน) แยกตามห้องได้ดังนี้

 ประถมศึกษาปีที่ 3/1 = 37 คน

 ประถมศึกษาปีที่ 3/2 = 36 คน

 ประถมศึกษาปีที่ 3/3 = 37 คน

 ประถมศึกษาปีที่ 3/4 = 37 คน

 ประถมศึกษาปีที่ 3/5 = 35 คน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีทั้งสิ้น 175 คน (ชาย 88 คน หญิง 87 คน) แยกตามห้องได้ดังนี้

 ประถมศึกษาปีที่ 4/1 = 34 คน

 ประถมศึกษาปีที่ 4/2 = 36 คน

 ประถมศึกษาปีที่ 4/3 = 35 คน

 ประถมศึกษาปีที่ 4/4 = 35 คน

 ประถมศึกษาปีที่ 4/5 = 35 คน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีทั้งสิ้น 196 คน (ชาย 103 คน หญิง 93 คน) แยกตามห้องได้ดังนี้

 ประถมศึกษาปีที่ 5/1 = 40 คน

 ประถมศึกษาปีที่ 5/2 = 38 คน

 ประถมศึกษาปีที่ 5/3 = 39 คน

 ประถมศึกษาปีที่ 5/4 = 40 คน

 ประถมศึกษาปีที่ 5/5 = 39 คน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีทั้งสิ้น 178 คน (ชาย 81 คน หญิง 97 คน) แยกตามห้องได้ดังนี้

 ประถมศึกษาปีที่ 6/1 = 34 คน

 ประถมศึกษาปีที่ 6/2 = 37 คน

 ประถมศึกษาปีที่ 6/3 = 35 คน

 ประถมศึกษาปีที่ 6/4 = 36 คน

 ประถมศึกษาปีที่ 6/5 = 36 คน

 

 

ทำเนียบผู้บริหาร

ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียนเอี่ยมสุรีย์(อนุบาลเมืองสมุทรปราการ)

ทำเบียบผู้บริหาร

โรงเรียนเอี่ยมสุรีย์(อนุบาลเมืองสมุทรปราการ) มีผู้อำนวยการจนถึงปัจจุบันทั้งสิ้น 5 ท่าน ได้แก่

1.

2. นางสาวประจวบ  อมะลัษเฐียร  -1 เมษายน 2547

3. นายสุรินทร์  สนเปี่ยม  9 ธันวาคม 2547-28 พฤศจิกายน 2551

4. นายสุวิทย์  อุดมธาดา  31 พฤศจิกายน 2547-30 กันยายน 2555

5. ดร.ปิติชาย  ตันปิติ  1 ตุลาคม 2555 - ปัจจุบัน

ปัจจุบันมีรองผู้อำนวยการสถานศึกษาทั้งหมด 2 ท่าน ได้แก่

1.นายวันชัย  วงษ์วิไลย รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป

2.นางสาววรรณี  ชูก้าน รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานงบประมาณ