ช่องทางถาม-ตอบ และรับฟังความคิดเห็น

https://www.facebook.com/aemsuree  หรือ

599 ม.3 ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280

โทรศัพท์/โทรสาร : 02-7108633  Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

https://www.facebook.com/aemsuree  หรือ

599 ม.3 ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280

โทรศัพท์/โทรสาร : 02-7108633  Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

ข้อมูลนักเรียน ปี 2562

จำนวนห้องเรียนและนักเรียน ข้อมูล ณ 21 พฤษภาคม 2562 จำนวนทั้งสิ้น 1,495 คน (อนุบาล 246 คน ประถม 1,249 คน)

แยกเป็นนักเรียนชาย 800 คน  นักเรียนหญิง 695 คน

ชั้นอนุบาล 1 มีจำนวน 3 ห้องเรียน อนุบาล 2 มีจำนวน 3 ห้องเรียน อนุบาล 3 มีจำนวน  2 ห้องเรียน รวม 8 ห้องเรียน

ชั้นอนุบาล 1 มีทั้งสิ้น 80 คน (ชาย 43 คน หญิง 37 คน)

ชั้นอนุบาล 2 มีทั้งสิ้น 87 คน (ชาย 47 คน หญิง 40 คน)

ชั้นอนุบาล 3 มีทั้งสิ้น 79 คน (ชาย 40 คน หญิง 39 คน) 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 มีสายชั้นละ 6 ห้องเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 มีสายชั้นละ 5 ห้อง รวมทั้งสิน 33 ห้องเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มีทั้งสิ้น 240 คน (ชาย 130 คน หญิง 110 คน) 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 มีทั้งสิ้น 235 คน (ชาย 126 คน หญิง 109 คน)

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีทั้งสิ้น 232 คน (ชาย 117 คน หญิง 115 คน)

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีทั้งสิ้น 194 คน (ชาย 103 คน หญิง 91 คน)

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีทั้งสิ้น 176 คน (ชาย 97 คน หญิง 79 คน)

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีทั้งสิ้น 172 คน (ชาย 97 คน หญิง 75 คน)

 

ทำเนียบผู้บริหาร

ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียนเอี่ยมสุรีย์(อนุบาลเมืองสมุทรปราการ)

ติดต่อโรงเรียน

ที่อยู่

โรงเรียนเอี่ยมสุรีย์(อนุบาลเมืองสมุทรปราการ) เลขที่ 599 ม.3 ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280

โทรศัพท์/โทรสาร : 02-7108633

อีเมลล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Facebook/โรงเรียนเอี่ยมสุรีย์(อนุบาลเมืองสมุทรปราการ)

เว็บไซต์ : www.asr.ac.th

ทำเบียบผู้บริหาร

โรงเรียนเอี่ยมสุรีย์(อนุบาลเมืองสมุทรปราการ) มีผู้อำนวยการจนถึงปัจจุบันทั้งสิ้น 5 ท่าน ได้แก่

1.

2. นางสาวประจวบ  อมะลัษเฐียร  -1 เมษายน 2547

3. นายสุรินทร์  สนเปี่ยม  9 ธันวาคม 2547-28 พฤศจิกายน 2551

4. นายสุวิทย์  อุดมธาดา  31 พฤศจิกายน 2547-30 กันยายน 2555

5. ดร.ปิติชาย  ตันปิติ  1 ตุลาคม 2555 - ปัจจุบัน

ปัจจุบันมีรองผู้อำนวยการสถานศึกษาทั้งหมด 1 ท่าน ได้แก่

1.นายวันชัย  วงษ์วิไลย รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป