อบรมโครงการโรงเรียนคุณธรรม 28-29 สิงหาคม 2559

 

          วันเสาร์ที่ 28 สิงหาคม 2559 ที่ผ่านมา คณะครูและผู้บริหารโรงเรียนเอี่ยมสุรีย์(อนุบาลเมืองสมุทรปราการ) เข้ารับการอบรมโครงการโรงเรียนคุณธรรม โดยมีรองวันชัย วงษ์วิไลย ร่วมเป็นวิทยากรจัดการอบรมในครั้งนี้ด้วย

ตลอดทั้งวันได้เรียนรู้เกี่ยบกับคุณธรรมจริยธรรม และได้รัวมกันเขียนโครงการคุณธรรมและนำเสนอในรูปแบบของ mind map เพื่อจะได้เป็นแนวในการนำไปปฏิบัติที่โรงเรียนต่อไป 

          ในวันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม 2559 เป็นการอบรมของสภานักเรียนทั้ง 5 โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนคุณธรรม ซึ่งทางโรงเรียนได้นำนักเรียนเข้ารับการอบรมทั้งสิ้น 15 คน ซึ่งนักเรียนของทางโรงเรียนเอี่ยมสุรีย์ฯ เข้าอบรมครั้งนี้ได้รับประสบการณ์ที่ดี และเกิดภาวะผู้นำ กล้าคิด กล้าแสดงออก และจะนำโครงการที่ได้รับอบรมมาจัดทำที่โรงเรียนต่อไป