ประชุมวิชาการยกระดับผลสัมฤทธิ์โอเน็ตกลุ่มเมืองบางปู

          เมื่อวันพฤหัสที่ 4 สิงหาคม 2559 ที่ผ่านมา ทางกลุ่มโรงเรียนเมืองบางปู ได้จัดให้มีการประชุมวิชาการ เรื่องยกระดับผลสัมฤทธิ์โอเน็ต ประจำปีการศึกษา 2559 ขึ้น 

ณ โรงเรียนเอี่ยมสุรีย์(อนุบาลเมืองสมุทรปราการ)ในการประชุมครั้งนี้เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน เพื่อหาแนวทางในการยกระดับผลสัมฤทธิ์โอเน็ตของกลุ่มเมืองบางปูทั้ง 10 โรงเรียน โดยมี ดร.ปิติชาย ตันปิติ ผู้อำนวยการโรงเรียนเอี่ยมสุรีย์ฯ และคุณครูสุวิมล ตันปิติ รวมถึงคุณครูสายชั้น ป.6 มาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ทั้งนี้ทางกลุ่มโรงเรียนเมืองบางปูจะมีแนวทางในการจัดกิจกรรมทางวิชาการในครั้งต่อไป

 

วันชัย วงษ์วิไลย

รายงาน