กิจกรรมไหว้ครู 2559

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน 2559 โรงเรียนเอี่ยมสุรีย์(อนุบาลเมืองสมุทรปราการ) ได้จัดงานวันไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2559 ขึ้น เพื่อเป็นการเริ่มต้นเข้าสู่ปีการศึกษาใหม่อย่างสมบูรณ์ ให้นักเรียนได้ฝากตัวเป็นศิษย์ และแสดงถึงความ

กตัญญูกตเวทิตาต่อครูบาอาจารย์ ที่จะประสิทธิ์ประศาสตร์วิชาให้แก่ตน อันนำมาซึ่งความซาบซึ้งและประทับใจทั้งตัวลูกศิษย์และคุณครู และท่านผู้อำนวยการ ดร.ปิติชาย ตันปิติ ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในครั้งนี้ ได้เจิมหนังสือและกล่าวให้โอวาทแก่นักเรียน

     พร้อมกันนี้ได้จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรให้แก่ครูผู้ไม่มีวันลา ประจำปีการศึกษา 2558 ที่ผ่านมา และมีการมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่เรียนดี สอบได้ที่ 1 ของแต่ละห้องเรียนอีกด้วย 

วันชัย วงษ์วิไลย

รายงาน